Generelle vilkår — 21ENERGY
Hopp til innholdet

SUSTAINABLE HEATING SOLUTIONS – FREE SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE € 200

Generelle vilkår

Innholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Inngåelse av kontrakten
 3. Rett til å kansellere
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 6. Forbehold om eiendomsrettigheter
 7. Garanti
 8. Spesielle vilkår for reparasjonstjenester
 9. Spesielle betingelser for behandling av varer i henhold til kundens spesifikasjon
 10. Innløsning av gavekort
 11. Gjeldende lov
 12. Jurisdiksjonssted
 13. Alternativ tvisteløsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt “GTC”) for selskapet 21ENERGY GmbH (heretter kalt “selger”) skal gjelde for alle kontrakter inngått mellom en forbruker eller en næringsdrivende (heretter kalt “klient”) og selgeren knyttet til alle varer og/eller tjenester som presenteres i selgers nettbutikk. Inkludering av Kundens egne betingelser motsettes herved, med mindre andre vilkår er fastsatt. 

1.2 Disse GTC gjelder tilsvarende for kontrakter for levering av varer med digitale elementer, med mindre annet er oppgitt. Selger skylder i denne sammenheng, i tillegg til levering av varene, levering av digitalt innhold eller digitale tjenester (heretter “digitale produkter”) som er inneholdt i eller knyttet til varene på en slik måte at varene ikke kan oppfylles. deres funksjoner uten dem.

1.3 Disse GTC skal gjelde tilsvarende for kontrakter om levering av fysiske databærere som utelukkende tjener som bærere av digitalt innhold med mindre noe annet er regulert i denne forbindelse. Digitalt innhold i betydningen av disse GTC er data som er opprettet og gjort tilgjengelig i digital form.

1.4 Når det gjelder kjøp av kuponger, skal disse GTC gjelde tilsvarende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

1.5 En forbruker i henhold til disse GTC er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som verken tilskrives en hovedsakelig kommersiell eller selvstendig næringsdrivende yrkesaktivitet.

1.6 En næringsdrivende i henhold til disse GTC er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når han inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet.

2) Inngåelse av kontrakten

2.1 Produktbeskrivelsene i Selgers nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra Selgerens side, men tjener kun formålet med å gi et bindende tilbud fra Kunden.

2.2 Kunden kan levere tilbudet via nettbestillingsskjemaet som er integrert i selgerens nettbutikk. Ved å gjøre dette, etter å ha plassert de valgte varene og/eller tjenestene i den virtuelle kurven og gått gjennom bestillingsprosessen, og ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til varene og /eller tjenester i handlekurven.

2.3 Selger kan akseptere Kundens tilbud innen fem dager,
– ved å overføre en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i skriftlig form (faks eller e-post); i den grad mottak av ordrebekreftelse fra Kunden er avgjørende, eller
– ved å levere bestilte varer til Kunden; i den grad mottak av varer hos Kunden er avgjørende, eller
– ved å be Kunden om å betale etter at han la inn bestillingen.

Forutsatt at flere av de nevnte alternativene gjelder, skal kontrakten inngås på det tidspunkt et av de nevnte alternativene først inntreffer. Dersom Selger ikke aksepterer Kundens tilbud innen nevnte frist, skal dette anses som å avvise tilbudet med den virkning at Kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.

2.4 Ved innlevering av tilbud via Selgers elektroniske bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av Selger etter at kontrakten er inngått og oversendes Kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er mottatt. sendt. Selger skal ikke gjøre kontraktsteksten tilgjengelig utover dette.

2.5 Før innsending av en bindende bestilling via selgerens elektroniske bestillingsskjema, kan kunden gjenkjenne inndatafeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Forstørrelsesfunksjonen til nettleseren for å forstørre visningen på skjermen kan være en effektiv metode for bedre å gjenkjenne inndatafeil.
Kunden kan korrigere alle dataene som er lagt inn via den vanlige tastatur- og musfunksjonen under den elektroniske bestillingsprosessen, inntil han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6 Tysk og engelsk er eksklusivt tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Det er Kundens ansvar å sørge for at e-postadressen han oppgir for bestillingsbehandlingen er nøyaktig slik at e-poster sendt av Selger kan mottas på denne adressen. Spesielt er det Kundens ansvar, dersom SPAM-filtre brukes, å sikre at alle e-poster sendt av Selger eller av tredjeparter bestilt av Selger med ordrebehandlingen kan leveres.

3) Rett til å kansellere

3.1 Forbrukere har rett til å angre.

3.2 Detaljert informasjon om angreretten er gitt i selgers instruks om kansellering.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgerens produktbeskrivelse, er prisene angitt totalpriser inkludert lovpålagt omsetningsavgift. Leveringskostnader, der det er aktuelt, vil bli angitt separat i den respektive produktbeskrivelsen

4.2 Betaling kan gjøres med en av metodene nevnt i selgerens nettbutikk

4.3 Ved levering til land utenfor EU kan det påløpe ekstra kostnader i enkelttilfeller som Selger ikke er ansvarlig for og som må bæres av Kunden. Dette inkluderer for eksempel overføringsgebyrer som belastes av bankinstitutter (overføringsgebyrer, vekslingsgebyrer) eller importavgifter eller skatter (toll). Slike kostnader vedrørende pengeoverføring kan også påløpe dersom levering ikke skjer i et land utenfor EU og Kunden utfører betalingen fra et land utenfor EU.

4.4 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling ved bankoverføring, forfaller betaling umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato

4.5 Hvis en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten “mollie” velges, behandles betalingstransaksjonen via betalingstjenesteleverandøren Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (heretter kalt “mollie”). De individuelle betalingsmåtene som tilbys via mollie kommuniseres til Kunden i nettbutikken til Selger. For behandling av betalinger kan mollie benytte seg av andre betalingstjenester, som det kan gjelde spesielle betalingsbetingelser for, som Kunden vil bli informert om separat ved behov. Ytterligere informasjon om “mollie” er tilgjengelig på Internett på https://www.mollie.com/en/privacy

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1 Dersom Selger tilbyr å sende varene, skal levering skje innenfor leveringsområdet spesifisert av Selger til leveringsadressen oppgitt av Kunden med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen angitt i Selgers ordrebehandling avgjørende.

5.2 Skulle det tildelte transportselskapet returnere varene til Selger, fordi levering til Kunden ikke var mulig, bærer Kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom Kunden benytter sin angrerett effektivt, dersom leveransen ikke kan gjennomføres på grunn av forhold utenfor Kundens kontroll eller dersom Kunden har vært midlertidig hindret i å motta den tilbudte tjenesten, med mindre Selger har varslet Kunden om service i rimelig tid i forveien.

5.3 Dersom varer leveres med fraktfører, skal varen leveres fri kantstein, det vil si de offentlige kantsteiner som ligger nærmest leveringsadressen, med mindre annet er bestemt i fraktinformasjonen som vises i Selgers nettbutikk eller med mindre annet er avtalt.

5.4 Skulle Kunden hente varene selv, informerer Selger Kunden på e-post om at varene er tilgjengelige for henting. Etter å ha mottatt e-posten kan Kunden hente varene i samråd med Selger på Selgers forretningssted. I dette tilfellet belastes ikke fraktkostnader.

5.5 Selger forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller upassende egenlevering. Dette gjelder kun dersom Selger ikke er ansvarlig for manglende levering og dersom han har inngått en konkret sikringsforretning med leverandøren. Selger skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. I tilfelle manglende eller delvis tilgjengelighet av varene skal han informere Kunden og gi ham umiddelbart motytelse.

6) Forbehold om eiendomsrettigheter

Dersom Selger yter forhåndsleveranser, beholder han eiendomsretten til de leverte varer, inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.


7) Garanti

7.1 Med mindre annet er fastsatt, gjelder bestemmelsene i lovens ansvar for mangler. Med avvik fra dette, gjelder følgende for avtaler om levering av varer:

7.2 Dersom Kunden opptrer som næringsdrivende

 • Selger kan velge type etterfølgende ytelse,
 • for nye varer skal foreldelsesfristen for mangelskrav være ett år fra levering av varen,
 • for brukte varer er rettigheter og krav for mangler utelukket,
 • foreldelsesfristen starter ikke på nytt dersom det foretas en erstatningslevering innenfor mangelsansvaret.

7.3 Ovennevnte ansvarsbegrensninger og forkortelse av foreldelse gjelder ikke 

 • til krav om erstatning og refusjon av utgifter til klienten,
 • dersom selgeren på uredelig vis har skjult mangelen,
 • for varer som er brukt i samsvar med vanlig bruk for en bygning og som har forårsaket dens mangel,
 • for enhver eksisterende forpliktelse for selgeren til å gi oppdateringer for digitale produkter med hensyn til kontrakter for levering av varer med digitale elementer.

7.4 Videre, for næringsdrivende, skal de lovbestemte foreldelsesfristene for enhver lovfestet regressrett som måtte eksistere, forbli upåvirket.

7.5 Hvis Kunden opptrer som forbruker, må speditøren umiddelbart varsles om eventuelle åpenbare transportskader, og selgeren må informeres om dette. Dersom Kunden ikke overholder dette, skal dette ikke påvirke hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

8) Spesielle vilkår for reparasjonstjenester

Hvis selgeren er ansvarlig for reparasjonen av en kundes vare i henhold til vilkårene i kontrakten, skal følgende gjelde:

8.1 Reparasjonstjenester skal utføres på Selgers forretningssted.

8.2 Selger skal yte sine tjenester etter eget skjønn, enten selv eller av kvalifisert personell valgt av ham. Selger kan også benytte seg av tjenestene til tredjeparter (underleverandører) som handler på hans vegne. Med mindre annet er angitt i Selgers tjenestebeskrivelse, har Kunden ingen rett til å velge en bestemt person til å utføre den ønskede tjenesten.

8.3 Kunden må gi selgeren all informasjon som er nødvendig for reparasjon av varen, med mindre anskaffelsen faller innenfor selgerens plikter i henhold til innholdet i kontrakten. Spesielt må Kunden gi Selger en omfattende beskrivelse av mangelen og informere ham om alle forhold som kan være årsaken til den oppdagede mangelen.

8.4 Med mindre annet er avtalt, skal Kunden sende varen som skal repareres til Selgers forretningssted for egen regning og risiko. Selger anbefaler Kunden å tegne en transportforsikring for dette formålet. Videre anbefaler Selger Kunden å sende varene i egnet transportemballasje for å redusere risikoen for transportskader og for å skjule innholdet i emballasjen. Selger vil umiddelbart informere Kunden om åpenbare transportskader slik at Kunden kan gjøre gjeldende rettigheter han måtte ha overfor transportselskapet.

8.5 Retur av varene skjer for Kundens regning. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen går over på Kunden når varen overlates til egnet transportperson på Selgers forretningssted. På Kundens forespørsel vil Selger tegne en transportforsikring for varene.

8.6 Ovennevnte forskrifter begrenser ikke Kundens lovfestede rettigheter ved kjøp av varer fra Selger.

8.7 Selger er ansvarlig for mangler ved utført reparasjonstjeneste i henhold til bestemmelsene om lovpålagt mangelsansvar.

9) Spesielle betingelser for behandling av varer i henhold til kundens spesifikasjon 

9.1 Dersom selgeren i henhold til vilkårene i kontrakten skylder levering av varene samt bearbeiding av varene i henhold til visse spesifikasjoner fra Kunden, skal Kunden gjøre tilgjengelig for operatøren alt innhold som kreves for behandling, slik som tekster , bilder eller grafikk i filformater, formatering, bilde- og filstørrelser spesifisert av operatøren og skal gi operatøren nødvendige bruksrettigheter. Kunden er alene ansvarlig for anskaffelse og erverv av rettigheter til slikt innhold. Kunden erklærer og påtar seg ansvar for at han har rett til å bruke innholdet levert til Selger. Spesielt skal han sørge for at ingen tredjeparts rettigheter krenkes av dette, spesielt opphavsrettigheter, varemerkerettigheter og personlige rettigheter.

9.2 Kunden skal holde Selger skadesløs for krav fra tredjeparter som er hevdet mot Selger i forbindelse med brudd på deres rettigheter ved Selgers kontraktsmessige bruk av Kundens innhold. Klienten skal også bære de rimelige kostnadene som kreves for nødvendig rettslig forsvar, inkludert alle retts- og advokatsalærer i henhold til lovbestemt sats. Dette gjelder ikke dersom Kunden ikke er ansvarlig for overtredelsen. Ved krav fra tredjeparter, er Kunden forpliktet til å gi Selger omgående, sannferdig og fullstendig all informasjon som er nødvendig for å verifisere de fremsatte krav for et tilsvarende forsvar.

9.3 Selgeren forbeholder seg retten til å nekte behandling av bestillinger dersom innholdet gitt av klienten for dette formålet bryter med juridiske eller offisielle forbud eller moral. Dette gjelder spesielt innhold som er antikonstitusjonelt, rasistisk, fremmedfiendtlig, diskriminerende, støtende eller truende for ungdom, og/eller hvis det glorifiserer vold.

10) Innløsning av gavekort

10.1 Gavekort som kan kjøpes via selgers nettbutikk (heretter kalt “gavekort”) kan kun løses inn i selgers nettbutikk, med mindre annet er angitt i kupongen.

10.2 Gavekort og gjenværende eiendeler av gavekort kan løses inn innen utgangen av det tredje året etter året for kjøpet av gavekortet. Gjenstående eiendeler vil bli kreditert til kundens kupongkonto.

10.3 Gavekort kan kun løses inn før avslutningen av bestillingsprosedyren. Etterfølgende utligning er ikke mulig.

10.4 Ved bestilling kan flere kuponger løses inn.

10.5 Hvis verdien av gavekortet ikke er nok for bestillingen, kan Kunden velge en av de gjenværende betalingsmåtene som tilbys av Selger for å betale differansen.

10.6 Gavekortkreditten vil ikke bli innløst i kontanter og er ikke underlagt noen rente.

10.7 Gavekortet er overførbart. Selger kan yte ytelse med utløsende virkning til den respektive eieren som løser inn gavekortet i Selgers nettbutikk. Dette gjelder ikke dersom Selger har kjennskap til eller grovt uaktsomt uvitenhet om rettigheten, rettslig inhabilitet eller manglende representasjonsrett for den respektive eieren.

11) Gjeldende lov

Loven i Republikken Østerrike skal gjelde for alle rettsforhold mellom partene med unntak av lovene som regulerer internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget kun i den utstrekning den innvilgede beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet hvor forbrukeren har sitt vanlige opphold.

12) Jurisdiksjonssted

Hvis klienten er en forretningsmann, en offentlig rettslig enhet eller et separat offentligrettslig eiendom med sete på territoriet til republikken Østerrike, skal selgerens forretningssted være det eneste jurisdiksjonsstedet for alle rettstvister som oppstår fra denne kontrakten. Hvis klienten er hjemmehørende utenfor territoriet til republikken Østerrike, skal selgerens forretningssted være det eneste jurisdiksjonsstedet for alle juridiske tvister som oppstår fra denne kontrakten, forutsatt at kontrakten eller kravene fra kontrakten kan overdras til kundens profesjonelle eller kommersielle aktiviteter. Uansett, i de nevnte tilfellene har selgeren rett til å kalle retten som er ansvarlig for setet til kunden.

13) Alternativ tvisteløsning

13.1 U-kommisjonen gir på sin nettside følgende lenke til ODR-plattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denne plattformen skal være et inngangspunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettbaserte salgs- og tjenestekontrakter inngått mellom forbrukere og handelsmenn.

13.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en alternativ tvisteløsningsenhet. Innløsning av gavekor

Betaling i Bitcoin

Ved kjøp og refusjon i Bitcoin gjelder gjeldende Bitcoin-kurs fra og med fristen. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan bære prisrisikoen, spesielt i begynnelsen.